Za jakým účelem byl web vybudován:


Řešitelský tým Oblasti navrhování pozemních komunikací poskytuje moduly, které slouží jako podpora námi zpracovaných a certifikovaných metodik.

Obecné licenční podmínky pro užívání modulů:
1. Tyto obecné licenční podmínky upravují aplikace/moduly (dále jen aplikace), jejich používání, rozsah oprávnění k užití, výstupy z aplikací a další právní aspekty aplikace. Jednotlivé aplikace jsou zaměřeny na daný výstup dle popisu v úvodu každé aplikace.
2. Majitelem veškerých práv k aplikacím je Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., se sídlem Líšeňská 33a, 636 00 Brno, IČ: 44994575 (dále jen CDV). Používat či jakýmkoliv způsobem nakládat s aplikacemi a s jejími výstupy je možno pouze se souhlasem ze strany CDV a v souladu s těmito licenčními podmínkami.
3. Uživatelem se rozumí fyzická či právnická osoba, která se zaregistruje, přihlásí do informačního systému CDV a zaplatí licenční poplatek za aplikaci stanovený v ceníků aplikací/modulů.
4. Obecné licenční podmínky se vztahují na aplikace, které jsou přístupné po uhrazení poplatku, ale i na aplikace volně přístupné po registraci/přihlášení uživatele.
5. CDV zůstává vlastníkem aplikací, jakož i všech jejích kopií, které si uživatel pořídí dle licenčních podmínek.
6. Uživatel se po registraci/přihlášení právně zavazuje řídit licenčními podmínkami a používat aplikace a jejich výstupy pouze v souladu s licenčními podmínkami.
7. Podmínkou používání zpoplatněných aplikací je registrace/přihlášení do informačního systému a zaplacení licenčního poplatku ve výši stanovené v ceníku služeb uvedeném v informačním systému CDV.
8. Souhlasem s těmito licenčními podmínkami a zaplacením licenčního poplatku vzniká uživateli nevýhradní, nepřevoditelné a časově omezené právo na užívání určité aplikace a jejích výstupů. Licenční právo dle předchozí věty se poskytuje na dobu určitou nebo na počet provedených posudků. Jedna licence je omezena pouze na jednoho uživatele.
9. CDV si vyhrazuje právo aplikaci v průběhu plnění smluvených licencí editovat a vyvíjet. O případných odstávkách systému budou uživatele vyrozumění emailem.
10. Licenční právo k aplikacím zaniká uplynutím období, na které byla udělená, nebo po vyčerpání počtu zakoupených posudků. CDV má právo ukončit poskytování licence uživateli, který poruší tyto licenční podmínky závažným způsobem.
11. Uživatel není oprávněn aplikace, jejich software ani žádnou z jejich částí kopírovat, šířit nebo vytvářet odvozená díla. Záložní kopie aplikací nejsou možné. Uživatel není oprávněn aplikace upravovat, překládat, reprodukovat, nebo převádět práva na používání aplikace jinak, než je výslovně uvedeno v těchto licenčních podmínkách. Uživatel není oprávněn aplikace prodávat, sublicencovat, pronajmout, půjčovat nebo používat na poskytování komerčních služeb. Uživatel nesmí aplikace zpětně analyzovat, dekompilovat, převádět do zdrojového kódu anebo se jiným způsobem pokusit získat zdrojový kód.
Uživatel se zavazuje používat aplikace jen způsobem, který je v souladu se všemi platnými právními předpisy, zejména v souladu s platnými omezeními vyplývajícími z autorského práva a dalších práv duševního vlastnictví.
12. Veškerý software spojený s aplikacemi a práva duševního vlastnictví k aplikacím jsou vlastnictvím CDV.
13. Uživatel výslovně souhlasí s tím, že veškerá data, která vloží do aplikací, mohou být bezplatně a neomezeně využita CDV k účelům vědy, výzkumu a vývoje.
14. Uživatel odpovídá za správnost vstupních dat vkládaných do aplikací. CDV nenese odpovědnost za chyby způsobené nepřesností či nesprávným vložením vstupních dat.
15. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že CDV nenese jakoukoliv odpovědnost za interpretaci výstupů z aplikací uživatelem či třetími osobami.
16. Struktura, organizace a kód aplikací jsou obchodními tajemstvími a důvěrnými informacemi CDV.
17. Uživatel je povinen v případě prezentace aplikací nebo jejího výstupu třetí straně uvádět viditelně upozornění na vlastnická práva CDV k aplikacím a jejím výstupům.
18. Veškerá práva k aplikacím, která nejsou výslovně udělená těmito licenčními podmínkami, si CDV vyhrazuje pro sebe.
19. Záležitosti neupravené v těchto licenčních podmínkách se řídí právním řádem České republiky, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.


Poznámka:
Testování jednotlivých modulů je možné pouze po registraci/přihlášení uživatele.
Nákup licencí k jednotlivým modulům je možný pouze po přihlášení/registraci uživatele.
Zakoupené licence nejsou přenosné
.