Audit bezpečnosti pozemních komunikací

Nabídka služeb »

Audit bezpečnosti pozemních komunikací umožňuje vyhledání potenciálních bezpečnostních rizik již během projektové přípravy stavby a tím pomáhá zvyšovat bezpečnost u nových staveb i rekonstrukcí. Jeho hlavní náplň spočívá zejména v hodnocení bezpečnostních rizik pro všechny účastníky silničního provozu, ne v kontrole dodržení technických podmínek, norem a předpisů.

CDV připravovalo dokumenty pro provádění auditu bezpečnosti, zaměstnanci získávali zkušenosti s prováděním auditů v zahraničí (projekty Ripcord Iserest http://ripcord.bast.de/; SafeStar http://www.transport-research.info/Upload/Documents/200310/safestarrep.pdf; v době implementace směrnice potom Pilot4Safety http://pilot4safety.fehrl.org/ ) a prováděli školení pro odbornou veřejnost v ČR již řadu let před vydáním směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury ze dne 19. listopadu 2008. Česká republika tak díky činnosti CDV, v.v.i. byla připravena na implementaci této směrnice do své legislativy a měla dostatek proškolených pracovníků pro rychlý přenos do praxe. 

Mezi pracovníky Divize bezpečnosti a dopravního inženýrství je řada zkušených certifikovaných auditorů bezpečnosti pozemních komunikací. Oblast Navrhování pozemních komunikací má tým certifikovaných auditorů, který se činnosti věnuje soustavně v rámci výzkumných projektů i komerčních zakázek ve všech fázích přípravy dopravně inženýrských staveb, tj. od návrhu dokumentace záměru výstavby, přes různé fáze projektové dokumentace po uvedení stavby do zkušebního provozu a u dokončené stavby pro získání kolaudačního souhlasu.

Auditoři analyzují projekt z pohledu jeho budoucích uživatelů – tedy řidičů, cyklistů, chodců, osob s omezenou schopností pohybu a orientace a dalších účastníků provozu. Identifikují bezpečnostní problémy, které by mohly nastat za různých dopravních, povětrnostních, světelných a jiných podmínek. Výsledky auditu bezpečnosti (dále jen AB) jsou průběžně konzultovány s projektanty stavby. Výstupem AB je zpracována zpráva, ve které jsou shrnuta zjištění a jsou v ní obsažena doporučení k odstranění nalezených rizik.

CDV provádí také Akreditované školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací (BPK). Absolvování tohoto školení je jednou z podmínek prokázání odborné způsobilosti pro obdržení povolení k výkonu auditora bezpečnosti pozemních komunikací od Ministerstva Dopravy ČR.Termíny školení a registrace jsou dostupné zde http://www.cdv.cz/skoleni-auditoru-bezpecnosti-pozemnich-komunikaci.
Více informací naleznete na webu věnovaném auditu bezpečnosti pozemních komunikací, kde jsou k dispozici i metodiky provádění certifikované Ministerstvem dopravy ČR (http://www.audit-bezpecnosti.cz/).

Informace


Vedoucí oblasti

Ing. Radim Striegler

E: radim.striegler [zavináč] cdv [bodka] cz
T: +420 541 641 359


Produktové listy

Audit bezpečnosti pozemních komunikací