Kapacitní posouzení komunikací a křižovatek

Nabídka služeb »

Kapacitní posouzení komunikace či křižovatky je důležitým podkladem při rozhodování o úpravách komunikací nebo křižovatek, jejímž cílem má být zvýšení jejich propustnosti. Výstupem kapacitního posouzení je obvykle stanovení stupně úrovně kvality dopravy (ÚKD), který charakterizuje vytíženost pozemní komunikace.

Kapacitní posudky obnášejí několik nezbytných náležitostí, které je pro efektivní výstup nutné provést. Základním předpokladem pro správné provedení posudku je provedení obhlídky lokality, provedení a vyhodnocení dopravního průzkumu a srozumitelné zpracování zprávy, která poskytne zadavateli podklady pro vyvolání jednání a realizaci opatření. CDV má značné zkušenosti s prováděním lokálních ale i celoplošných dopravních průzkumů. Tým řešitelů je složen z autorizovaných inženýrů ve výstavbě a auditorů bezpečnosti pozemních komunikací, kteří si kladou za cíl kombinovat ekonomické, ale hlavně bezpečné a efektivní opatření.

Důvody pro poptání posudku:

 • Na lokalitě se tvoří fronty vozidel
 • Fronty vozidel znemožňují obsluhu ostatních přilehlých komunikací
 • Výskyt většího počtu chodců
 • Vysoký podíl těžké nákladní dopravy
 • Vybudování nových zrojů a cílů dopravy
 • Vybudování objízdných tras / případně přesměrování dopravy

Postup hodnocení propustnosti:

 • Ověření dostupných dat, případně pořízení vlastních dat
 • Zpracování dat
 • Provedení kapacitního posudku stávajícího stavu
 • Provedení kapacitního posudku alternativních variant
 • Provedení kapacitního posudku na výhledový stav
 • Porovnání variant
 • Zpracování zprávy s popisem a uvedenými doporučeními

Sledované charakteristiky:

 • Intenzita vozidel [voz/hod]
 • Rychlost vozidel [km/hod]
 • Délka fronty vozidel / počet vozidel ve frontě
 • Doba průjezdu inspekčního vozidla lokalitou

Výstupy:

 • Protokol kapacitního posudku
 • Zpráva s textovým popisem posudku a s doporučeními pro úpravu

Hlavní přínosy kapacitního posudku:

 • Výpočet kapacity je velkou pomocí při rozhodování o typu uspořádání křižovatky, počtu jízdních pruhů, existenci odbočovacích a připojovacích pruhů, zřízení okružní křižovatky, popřípadě světelné signalizace apod.
 • Kapacitní posouzení komunikace je důležité pro volbu kategorie komunikace a návrhové rychlosti při rekonstrukci komunikace či při přípravě obchvatu.
 • Klasifikace jednotlivých dopravních směrů do tzv. Úrovně kvality dopravy (stupně A - F). Stupeň A znamená, že řidič není nijak omezován ostatními účastníky, stupeň F představuje dopravní kongesci (tzv. dopravní zácpu). Navržená úprava má zajistit požadovanou ÚKD pro výhledové intenzity dopravy dané komunikace/ křižovatky.

Informace


Vedoucí oblasti

Ing. Radim Striegler

E: radim.striegler [zavináč] cdv [bodka] cz
T: +420 541 641 359


Produktové listy

Kapacitní posouzení komunikací a křižovatek