EFEKTIV

Projekty VaV »

EFEKTIV je projekt s názvem "Výzkum efektivity vhodných úprav na rozlehlých křižovatkách pomocí analýzy dopravně-inženýrských parametrů" přijatý do Veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích vyhlášené v roce 2010, program ALFA, poskytovatel Technologická agentura České republiky s označením TA01031303.

Projekt EFEKTIV se zabýval výzkumem efektivity vhodných úprav na rozlehlých křižovatkách pomocí analýzi dopravně-inženýrských parametrů křižovatek. Sledoval prvky, které přímo ovlivňují charakteristiky dopravního proudu v oblasti rozlehlé křižovatky a v jejím blízkém okolí. Nárůst poptávky řidičů po spolehlivé a kvalitní dopravní infrastruktuře vede k výstavbě nových, nebo přestavbě stávajících tras komunikací. S tím je spojena úprava křižovatek, které jsou v současné době často rozlehlé (např.: bez vyznačení jízdních pruhů. Křižovatky však ve většině případů určují kapacitu celého dopravního tahu, neboť právě na nich dochází k složitým manévrům. Propustnost křižovatky závisí na podrobné analýze dopravní situace v okolí křižovatky a na jejím geometrickém návrhu.

Projektový list EFEKTIV.

V projektu byla vyvinuta metodika monitoringu křižovatek právě na základě různě provedených stavebních úprav rozlehlých, neřízených, úrovňových křižovatek. Byly analyzovány křižovatky, kde intenzita dopravy již překročila kapacitu křižovatky, nebo jí alespoň dosahovala, nebo ty křižovatky, kde byl zaznamenán výskyt častých dopravních nehod nebo dopravních konfliktů.

Řešení projektu bylo zaměřeno na úpravy úrovňových křižovatek bez řízení provozu na stejný typ, nebo na křižovatky okružní, a/nebo na křižovatky vybavené světelným signalizačním zařízením. Na vybraných křižovatkách bylo provedeno měření pomocí měřícího stacionárního zařízení TRIPOD, radarů (Sierzega) na měření rychlostí a videokamer. Následně bylo provedeno vyhodnocení dopravně inženýrských charakteristik dopravního proudu. Analýza byla provedena ve stavu před úpravou a po úpravě. Součástí nehodvosti byl i rozbor dopravních nehod a dopravních konfliktů pomocí diagramů. K vyhodnocení dat pořízených v terénu byl využíván software vyvinutý při práci na předchozích projektech vědy a výzkumu. Před úpravou (průsečná křižovatka)
Ekonomické hodnocení
Po úpravě (okružní křižovatka)

Výsledky projektu:

  • Metodika provedení a vyhodnocení dopravních průzkumů je rozdělena na dvě na sebe navazující části – Provedení dopravních průzkumů a Vyhodnocení získaných dopravně-inženýrských informací. Cílem první části metodiky je popsat přesný návod pro provedení dopravních průzkumů křižovatek včetně požadovaných výstupů. Tato data slouží jako podklad pro analýzu dopravně-inženýrských parametrů křižovatek a následně pro návrh vhodných úprav zvyšujících bezpečnost provozu na sledovaných křižovatkách. Cílem druhé části metodiky je stanovit postup pro vyhodnocování veškerých dat získaných při uskutečňování dopravních průzkumů křižovatek.
  • Metodika popisující postup pro úpravu neřízených křižovatek má za cíl stanovit postup pro výpočet efektivity přestavby rozlehlých úrovňových neřízených křižovatek. Výpočet efektivity je založen na očekávaném snížení ztrát z dopravní nehodovosti vlivem vybudování úpravy. Pro zajištění funkčnosti křižovatky je do celé metodiky zahrnut i výpočet kapacity, který se provádí pro stávající stav v návrhovém období a také pro navrhovaný stav v návrhovém období. Výpočet ztrát z dopravní nehodovosti se provádí na základě analýzy nehodových dat či na základě odhadu očekávaného počtu nehod pro daný typ uspořádání. Součástí metodiky je i příloha obsahující jednotlivé typy úprav ve vztahu k typům dopravních nehod. Metodika umožňuje stanovit, zda daný typ úpravy je schopen dostatečného společenského přínosu či nikoli (snížení ztrát z nehodovosti je kompenzováno finančními náklady na zřízení a údržbu opatření). Umožňuje rovněž porovnávání jednotlivých variant úprav.

Poskytovatel


Období realizace

Od: 1.1.2011
Do: 31.12.2013


Partner

EDIP, s.r.o.


Zodpovědný řešitel

Ing. Radim Striegler
radim.striegler@cdv.cz
+420 541 641 359


Ke stažení

Pokud chcete prohlížet nebo stahovat soubory, musíte se přihlásit, nebo registrovat.


Nabízené služby

Hodnocení efektivity úprav neřízených křižovatek (HENK)

Zobrazování dopravního zatížení křižovatek (PENTLOGRAM)

Kapacitní posouzení komunikací a křižovatek