IDEKO

Projekty VaV »

IDEKO je projekt s názvem "Identifikace a řešení kritických míst a úseků v síti pozemních komunikací, které svým uspořádáním stimulují nezákonné nebo nepřiměřené chování účastníků silničního provozu" přijatý do veřejné soutěže Bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu v letech 2010 až 2015 s označením VG20112015013.

Projekt IDEKO je řešen Centrem dopravního výzkumu, v.v.i. Jedná se o pětiletý projekt na který poskytlo účelovou podporu Ministerstvo vnitra ČR. Projekt se zabývá silnicemi II. tříd na území Jihomoravského kraje v extravilánu. Tato kategorie představuje z pohledu dopravní nehodovosti společně se silnicemi I. tříd nejrizikovější kategorii pozemních komunikací v České republice.

Cílem projektu je vytvořit a aplikovat metodu identifikace kritických míst na silniční síti založenou na využití predikčních modelů nehodovosti a porovnat její přesnost se stávajícími metodami používanými v ČR (zejména s identifikací nehodových lokalit pomocí softwaru INFOBESI). Výsledky budou dále porovnány s výstupy bezpečnostní inspekce, která bude provedena na celé analyzované síti silnic II. třídy v Jihomoravském kraji. Nejkritičtější místa (stanovené průnikem všech použitých metod) budou následně podrobena detailní analýze dopravních nehod za účelem identifikování spolupůsobících faktorů vzniku dopravních nehod z pohledu utváření pozemní komunikace. Následně budou navržena nízkonákladová nápravná opatření na odstranění či snížení vlivů těchto spolupůsobících faktorů.

Výsledky projektu:

  • Identifikace kritických míst na pozemních komunikacích v extravilánu je metodika, která představuje nový přístup k identifikaci kritických míst, jenž je založen na moderních zahraničních poznatcích a v ČR nebyl doposud použit. Zásadní rozdíl oproti tradičním metodám spočívá ve využití tzv. očekávaného počtu nehod k predikci nehodovosti. V současné době jsou kritická místa identifikována na základě zaznamenaných dopravních nehod, což neumožňuje uvažovat vliv regrese k průměru. Nový způsob je založen na statistických metodách a poskytuje spolehlivější výsledky než tradiční metody. Metodika byla certifikována Ministerstvem dopravy v Praze dne 19. 12. 2012 pod č. j. 136/2012-520-TPV/1.
  • Řešení kritických míst na pozemních komunikacích v extravilánu je metodika jejíž primárním cílem je řešení kritických lokalit. Součástí je i ověření, zda se jedná o skutečnou kritickou lokalitu, či zda ke kumulaci dopravních nehod došlo výrazným vlivem náhody či faktorů, které není možné při prohlídce lokality odhalit. Sekundárním cílem je vytvoření katalogu rizikových faktorů souvysejících s utvářením PK a příslušných opatření k jejich minimalizaci. přínosem katalogu není pouhé shrnutí známých poznatků, ale doplnění údajů o životnosti, finanční náročnosti a zejména účinnosti jednotlivých opatření. vzhledem k měnícím se cenovým hladinám a proměnlivosti životnosti některých opatření v závislosti na intenzitě provozu je hodnocení každého tohoto parametru provedeno relativně pomocí třístupňové škály. Metodika byla certifikována Ministerstvem dopravy v Praze dne 6. 1. 2014 pod č. j. 138/2013-520-TPV/1.

Na tuto metodiku je navázána aplikace KARIO, které je po registraci přístupná v záložce moduly.
V současné době se chystá druhé aktualizované vydání metodiky u příležitosti zprovoznění interaktivní mapy.

  • Multifaktorová analýza dopravní nehodovosti je metodika jejíž cílem je poskytnout teoretický i praktický podklad pro provádění analýzi, kterou lze provádět na úrovni krajské silniční sítě, s cílem identifikace kritických faktorů, na které je vhodné zaměřit dopravně bezpečnostní činnost. Je rozdělena do dvou částí. V první je uvedena stručná teoretická část. Je zde vysvětlen princip vybraných metod. Důraz je však kladem především na druhou (praktickou) část, kde jsou metody předvedeny na dvou příkladech. Metodika byla certifikována Ministerstvem dopravy v Praze dne 5. 12. 2014 pod č. j. 113/2014-710-VV/1.
  • Interaktivní mapa představuje účinný nástroj pro identifikaci kritických míst na síti pozemních komunikacích s návrhy na jejich řešení (odstranění). Obsah této mapy je v souladu s projektem IDEKO, který je zaměřený na silnice II. třídy Jihomoravského kraje. Je možné jej však rozvíjet a rozšiřovat na další území ČR. Tento výsledek projektu prezentuje geometrické a provozní parametry silnic II. třídy a údaje o nehodovosti. Jsou zde zobrazena místa častého výskytu dopravních nehod a video-pasport pozemních komunikací.
Projektový list IDEKO.

Poskytovatel


Ministerstvo vnitra ČR

OP: VG20112015013

Období realizace

Od: 1.1.2011
Do: 31.12.2015


Zodpovědný řešitel

Ing. Radim Striegler
radim.striegler@cdv.cz
+420 541 641 359


Ke stažení

Pokud chcete prohlížet nebo stahovat soubory, musíte se přihlásit, nebo registrovat.


Nabízené služby

Bezpečnostní inspekce pozemních komunikací

Speciální bezpečnostní inspekce pozemních komunikací

Videopasport pozemních komunikací a dopravního značení s využitím inspekčního vozidla

Měřící vozidlo

Katalog rizik a opatření na extravilánových pozemních komunikacích (KARIO)