FLEXI

Projekty VaV »

FLEXI je projekt s názvem "Implementace flexibilních sloupků jako prvků městského inženýrství" přijatý do Veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích vyhlášené v roce 2012, program ALFA, poskytovatel Technologická agentura České republiky s označením TA03030747.

Projekt FLEXI se zabývá výzkumem implementace flexibilních sloupků v zastavěném území. Během projektu budou ve spolupráci s městy či soukromými investory vytipovány lokality, kde dochází k porušování zákona č. 361/200 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění či ke vzniku nebezpečných konfliktních situací. Následně na těchto lokalitách budou osazeny flexibilní sloupky a bude sledováno jejich respektování ze strany účastníků provozu. Po provedení monitoringu bude přistoupeno k vyhodnocení a vytvoření metodiky doporučení, kde je použití sloupků vhodné. Součástí této metodiky bude i přehled typů sloupků a další doporučení pro osazení.

 
Sloupek v přidruženém prostoru   Sloupek v hlavním dopravním prostoru

V prvním roce řešení byl proveden výběr sloupků, které budou použity v rámci projektu. Výběr byl proveden na základě doplňující rešerše, která shrnuje různé typy flexibilních sloupků používaných v různých zemích světa. Byly vybrány dva typy sloupků, které se liší ve své konstrukci i použitém materiálu. Vytipováno bylo 26 lokalit, pro které byla zpracována projektová dokumentace pro stanovení dopravního značení, a bylo zahájeno jednání s dotčenými orgány.

 
Benešov - odělení cyklostezky od parkoviště   Břeclav - oddělení stezky pro chodce od jízdního pruhu

Stanovení dopravního značení se nám nakonec podařilo zajisti pro 21 lokalit ve městech Benešov, Břeclav, Vsetín a Židlochovice. Na přelomu měcíců dubna a května 2014 (a s malými dodělávkami v červnu 2014) bylo osazeno celkem 170 flexibilních sloupků. V roce 2014 bude probíhat monitoring všech lokalit včetně jednoho dlouhoobého sledování pomocí kamerového systému. Už po krátké době užívání (cca 2 měsíce) projevila města Benešov a Židlochovice zájem o osazení sloupků v dalších lokalitách na svém katastru.

 
Vsetín - podpora dodržování rozhledu
před přechodem
  Židlochovice - podpora dodržování rozhledu
před přechodem

Projektový list FLEXI.
Výsledky projektu:

  • Nový prvek pro regulaci nezákonného chování řidičů (Silniční obzor listopad/2015)
  • Zkušenosti a doporučení k umisťování flexibilních sloupků pro regulaci nezákonného chování řidičů v ČR (Silniční konference 2015)
  • Metodika navrhování flexibilních regulačních sloupků (prosinec 2015) byla certifikována Ministerstvem dopravy ČR, odborem BESIP v Praze dne 10. listopadu 2015 pod č.j. 90/2015-710-VV/1. Cílem metodiky je přispět ke snížení počtu dopravních nehod ve městech a obcích, zejména pak nehod s chodci a cyklisty, kteří často utrpí těžká či dokonce smrtelná zranění. Metodika  je publikace zaměřená na podporu osazování flexibilních nebo jinak zvaných zvýrazňujících sloupků v hlavním dopravním prostoru komunikací v zastavěném území měst a obcí. Hlavní myšlenkou osazování těchto sloupků na pozemních komunikacích je: „Pokud o sobě budou účastníci provozu vědět navzájem, výrazně se sníží riziko dopravní nehody“. Jedná se tedy o označení všech míst, která vyžadují zvýšenou pozornost všech účastníků silničního provozu. Primárním účelem metodiky je stanovit postup a podmínky pro umísťování těchto sloupků. Nepopiratelným přínosem je poskytnutí názorných příkladů použití sloupků nejen projektantům a dopravním inženýrům, ale i správcům a investorům do výstavby silničních komunikací a jiných zpevněných ploch určených pro pohyb chodců a cyklistů.
Závěrem
  • Vhodné lokality pro sloupky se jeví tyto: přechod pro chodce, místo pro přecházení, plochy opatřené dopravními stíny, zvýraznění směrových ostrůvku, souběh cyklostezky a silniční komunikace, vyhrazené pruhy pro HD, křižovatky, střední dělící pásy, aj.
  • Nevhodné lokality pro flexibilní sloupky jsou místa zákazu vjezdu nebo průjezdu. V rámci výzkumného projektu jsme prověřovali funkčnost sloupků v zákazu vjezdu, bohužel se tyto sloupky v této dopravní situaci v našich podmínkách vůbec neosvědčily. Vzhledem k materiálu, ze kterého jsou sloupky vyrobeny, a konstrukčním vlastnostem použitých sloupků jsou sloupky lehce demontovatelné a zdemolovatelné. Na většině lokalit zákazu vjezdu byly sloupky po velmi krátké době (do 14 dní) nějakým způsobem poškozeny.
Závěrem lze konstatovat, že sloupky mají své opodstatnění hlavně s ohledem na zranitelné účastníky silničního provozu. Při vhodném použití přispívají ke snížení překračování zákona č. 361/2000 Sb. [23], o provozu na pozemních komunikacích, ke zvýšení přehlednosti lokalit a v neposlední řadě ke zvýšení bezpečnosti provozu.

Poděkování

Řešitelé projektu děkují všem zástupcům měst a městských úřadů, kteří umožnili osadit toto zařízení na různých lokalitách na ulicích svých měst a kteří i přes záporné ohlasy ze strany místních obyvatel s námi vydrželi „bojovat“ za sloupky až do konce projektu. Dále by rádi poděkovali partnerovi projektu Ing. Karlu Hofmanovi (HIT – HOFMAN, s. r. o.), bez něhož by realizace opatření nebyla možná. V neposlední řadě je také na místě poděkovat Technologické agentuře ČR, která poskytla na tento projekt Implementace flexibilních sloupků jako prvků městského inženýrství (TA03030747) dotaci z programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje – ALFA.

Poskytovatel


Období realizace

Od: 1.1.2013
Do: 31.12.2015


Partner

HIT HOFMAN, s.r.o.


Zodpovědný řešitel

Ing. Radim Striegler
radim.striegler@cdv.cz
+420 541 641 359


Ke stažení

Pokud chcete prohlížet nebo stahovat soubory, musíte se přihlásit, nebo registrovat.


Nabízené služby

Bezpečnostní inspekce pozemních komunikací

Speciální bezpečnostní inspekce pozemních komunikací