Studie vedení pěších podél silnice III/39521 v části obce Smolín

Reference »

Cílem studie bylo zajištění ochrany zranitelných účastníků silničního provozu, především chodců. Předmětem bylo řešení pěšího provozu pomocí chodníku, který by měl zajistit obslužnost jižní části obce s návsí a autobusovými zastávkami

V rámci zakázky Studie vedení trasy pěších podél silnice III/39521 v části obce Smolín, ochrana zranitelných účastníků provozu na PK byla řešena situace pěší dopravy podél komunikace III/39512 v obci Smolín v místech od křižovatky silnic III/39521 a III/39522 po konec obce (ve směru od Pohořelic, jižní vjezd do obce).
Absence chodníků v této části obce představovala riziko především pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. V rámci studie byly nově navrženy chodníky, parkovací stání přilehlá ke komunikaci a autobusová zastávka včetně přechodu pro chodce. Vzhledem ke změně odtokových poměrů bylo nutné vyřešit i odvodnění silnice III/39521. Chybějící dešťová kanalizace byla nahrazena liniovým odvodněním ve formě krytého žlabu, ze kterého bude voda posléze odvedena do mělkého silničního příkopu za koncem obce.

Období realizace

Od: 3.5.2013
Do: 30.10.2013