Posouzení variant dopravně-inženýrských opatření na komunikaci I/55 v Břeclavi s využitím spojité mikroskopické simulace

Reference »

Posouzení dopravně-inženýrských opatření na silnici I/55 v Břeclavi na základě provedeného dopravního výzkumu a mikrosimulačního modelu. Sledovaný úsek komunikace začínal křižovatkou Národních hrdinů x Sovadinova a končil křižovatkou tř. 1. Máje x Hlavní.

Zadání

Projekt byl zpracován na podnět města Břeclavi. Na průtahu silnice I/55 v Břeclavi docházelo ve špičkových hodinách k dlouhým čekacím dobám a nepřiměřeně dlouhým dobám průjezdu městem. Na průtahu se také soustředí velké množství cyklistů a chodců (především na náměstí T.G. Masaryka).

Dopravní průzkum

Směrové průzkumy byly provedeny dvěma způsoby - automaticky (pomocí zařízení TRIPOD) a manuálně. Průzkum chodců byl proveden s rozdělením směrů na přechodech jednotlivých křižovatek. Celkově byly provedeny dopravní průzkumy na 15 křižovatkách.

Mikrosimulační model

Model průtahu komunikace I/55 ve městě Břeclav vede od křižovatky Hlavní x třída 1. Máje směrem od Valtic na Hodonín až do křižovatky Lidická x Sovadinova. V úseku byly detailně zahrnuty všechny křižovatky, včetně souboru tří křižovatek na náměstí T.G. Masaryka. V modelu se nacházelo 5 dopravních uzlů řízených pomocí dynamického světelného signalizačního zařízení (dále jen SSZ), z nichž hned 4 byly ve vzájemné koordinaci. Vstupnímu daty do modelu původního stavu byly reálně naměřené hodnoty dopravně-provozních veličin. K účelu kalibrace modelu byly porovnávány reálně naměřené maximální délky front s maximálními délkami front naměřenými modelem, kde se bral do úvahy průměr z několikanásobné simulace. Srovnávacím měřením pro validaci modelu byly průměrné cestovní časy na průjezdu komunikací I/55.

Dopravně-inženýrská opatření

Na základě zjištění z mikrosimulačního modelu byla navržena taková opatření, která by v případě realizace vedla ke zvýšení kvality dopravy a současně ke zvýšení bezpečnosti. Celkem byla zpracována dopravně-inženýrská opatření na 15 lokalitách. Z ekonomických důvodů byly z celkových 15 lokalit vybrány 3 lokality, které nejvíce ovlivňovaly průjezd průtahu komunikace I/55 v Břeclavi z pohledu vyhodnocení modelem. Tyto varianty byly proto rozpracovány dle zadání do větších podrobností a mohou sloužit jako podklad pro další stupně projektové dokumentace.

Zadavatel


Období realizace

Od: 1.5.2013
Do: 17.5.2013