Bezpečnostní inspekce - D47 Rekultivace, odvody a výkupy pozemků

Reference »

Zpracování bezpečnostní inspekce části dálnice D47, v úseku Ostrava, Rudná – Hrušov, 2. stavba, tedy stavba mezi km 353,185 – 361,725, dle objednávky ŘSD ČR.

Zadání

Bezpečnostní inspekce již realizované stavby byla provedena v souladu s novelou zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů. Zadavatelem byl vymezen úsek dálnice D47 mezi km 353,185 - 361,725 (Ostrava - Rudná-Hrušov) včetně jejích připojovacích a odbočovacích pruhů.

Výsledky

Bezpečnostní inspekci provedl v denních a nočních hodinách 22. listopadu 2013 inspekční tým zpracovatele. Zhotovitelem byla provedena fotodokumentace a videodokumentace. Výstupem bezpečnostní inspekce je zpráva, která obsahuje identifikovaná bezpečnostní rizika a doporučení k jejich zmírnění či odstranění. Bezpečnostní inspekce odhalila 3 rizika, z toho 1 se střední závažností a 2 s nízkou závažností. Nejzávažnějším rizikem se jeví výskyt pevných překážek v deformační zóně svodidla a to na 11 místech podél dálnice.

Období realizace

Od: 20.9.2013
Do: 30.11.2013